• 09 กุมภาพันธ์ 2022

  แนะนำวารสารด้านการศึกษาที่น่าสนใจ

 • 09 กุมภาพันธ์ 2022

  How to ... รู้ทัน !! Social Media มีผลต่อการสมัครงานในศตวรรษที่ 21

 • 09 กุมภาพันธ์ 2022

  กิจกรรมอบรม เรื่อง "Canva For Education "สนุก ง่าย เข้าใจผู้เรียน"

 • 17 มกราคม 2022

  Digital Library

 • [title]
  ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทีมงาน
  หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ-การเงิน
 • [title]
  เป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ A-ZQ
  หมวดหมู่: การบริหารงานบุคคล
 • [title]
  ศิลปะการพูดเพื่อการพัฒนาบุคลากร
  หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ-การเงิน
 • [title]
  ศาสตร์และศิลป์ของผู้นำที่ครองใจ
  หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ-การเงิน
 • [title]
  แสงสว่างในสถาปัตยกรรม
  หมวดหมู่: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
 • [title]
  การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  สถิติสำหรับวิศวกร
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  เครื่องจักรกล รถยนต์ พลังงาน และการบำรุงรักษา
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economice
  หมวดหมู่: เศรษฐศาสตร์
 • [title]
  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม : Engineering Economy
  หมวดหมู่: เศรษฐศาสตร์
 • [title]
  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  หมวดหมู่: วิทยาการเทคโนโลยี
 • [title]
  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  การประกันคุณภาพ
  หมวดหมู่: วิศวกรรมศาสตร์
 • [title]
  สมดุลกาย สมดุลใจ ห่วงใยโลก Balance Your Life
  หมวดหมู่: สุขภาพ
 • [title]
  5 ส ที่มองไม่เห็น
  หมวดหมู่: การบริหารงานบุคคล
 • [title]
  บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี
  หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ-การเงิน
 • [title]
  เจ้าประคู้น...นขอเป็นหัวหน้างานตัวจริง เสียงจริง ซะทีเถอะ
  หมวดหมู่: การบริหารงานบุคคล

 • [title]
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษา
  หมวดหมู่:
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการจัดการ
  หมวดหมู่:
 • [title]
  ตำราเรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อม
  หมวดหมู่:
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สุขภาพจิตชุมชน
  หมวดหมู่:
 • [title]
  ตำราเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  หมวดหมู่:
 • [title]
  เอกสารคำสอนรายวิชา จุลชีววิทยาทางอาหาร จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
  หมวดหมู่: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  สูจิบัตรงานแสดงผลงาน วิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  หมวดหมู่: หนังสือที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสุนทรียภาพทางดนตรี
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  หนังสือที่ระลึกงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 ปี 2565
  หมวดหมู่: หนังสือที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • [title]
  ปูชายฝั่งทะเลและริมฝั่งน้ำที่ติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี
  หมวดหมู่: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • [title]
  นโยบายสาธารณะ
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  การพัฒนาระบบราชการ
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  ตำราวิชาวิถีไทย
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2562201 กฎหมายลักษณะหนี้
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา เล่มที่ ๑
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล(Visual Programming)
  หมวดหมู่: คณะวิทยาการจัดการ

 • [title]
  รอยเสด็จฯ เพชรบุรี
  หมวดหมู่: หนังสือราชวงศ์
 • [title]
  วัชรปิยชาติ
  หมวดหมู่: หนังสือราชวงศ์
 • [title]
  เขาเต่า ชุมชนใต้ร่มพระบารมี (หนังสืออ่านประกอบชุด ในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่ม 1)
  หมวดหมู่: หนังสือราชวงศ์
 • [title]
  ในหลวงกับการเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (หนังสืออ่านประกอบชุด ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี เล่ม 1)
  หมวดหมู่: หนังสือราชวงศ์
 • [title]
  เขื่อนแก่งกระจานอันเป็นที่รัก (หนังสืออ่านประกอบชุด ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี เล่ม 2)
  หมวดหมู่: หนังสือราชวงศ์
 • [title]
  สมเด็จฯ กับเพชรบุรี
  หมวดหมู่: pbru-ไม่เผยแพร่
 • [title]
  ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทีมงาน
  หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ-การเงิน
 • [title]
  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2562201 กฎหมายลักษณะหนี้
  หมวดหมู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • [title]
  โครงการตามแนวพระราชดำริ "ชั่งหัวมัน" (หนังสืออ่านประกอบชุด ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี เล่ม 4)
  หมวดหมู่: หนังสือราชวงศ์
 • [title]
  ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ในหลวงกับอาชีพ โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง (หนังสืออ่านประกอบชุด ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี เล่ม 3)
  หมวดหมู่: หนังสือราชวงศ์
 • [title]
  ปูชายฝั่งทะเลและริมฝั่งน้ำที่ติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี
  หมวดหมู่: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • [title]
  ตุ๊กตาจากพ่อ (หนังสืออ่านประกอบชุด ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี เล่ม 5)
  หมวดหมู่: หนังสือราชวงศ์
 • [title]
  สารานุกรมไทย ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 18
  หมวดหมู่: สารานุกรม
 • [title]
  ตามรอยพ่อ
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  ฟัง คิด อ่าน เขียน
  หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ-การเงิน
 • [title]
  ๙๙พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economice
  หมวดหมู่: เศรษฐศาสตร์
 • [title]
  คำอริยะถึงในหลวง
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  สถิติสำหรับวิศวกร
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

 • หลักสูตรออนไลน์ ARIT Talk 3 หัวข้อ Canva for Education "สนุก ง่าย เข้าใจผู้เรียน"
  หมวดหมู่: มหาวิทยาลั...
 • แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  หมวดหมู่: มหาวิทยาลั...
 • หลักสูตร ARIT Talk 2 : การสร้างเว็บห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites
  หมวดหมู่: มหาวิทยาลั...
 • การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
  หมวดหมู่: มหาวิทยาลั...
 • การใช้งาน ARIT Library App
  หมวดหมู่: มหาวิทยาลั...